General terms and conditions of delivery

Article 1 scope
These general terms of delivery shall apply in the case of contracts and to all offers and agreements to which Zuiderzee Foods is a party, unless otherwise explicitly agreed upon in writing.
All offers are made without engagement. Any inkoop‑ or other conditions of client shall not apply, unless they expressly accepted in writing by Zuiderzee Foods.

Article 2 enter into agreement
Agreements and other agreements, which are not entered into in writing for Zuiderzee Foods first binding after written confirmation on the part of Zuiderzee Foods.
The obligations Zuiderzee Foods never go beyond by Zuiderzee Foods has been confirmed in writing.

Article 3 quotation and conclusion of agreement
All written offers of Zuiderzee Foods are non-binding and valid for 14 days, unless expressly stated otherwise in the offer in writing. If the offer is not made within the aforementioned term client has accepted the offer will lapse unless extension of the offer has been agreed in writing. After expiration of the offer is entitled to the offer changes Zuiderzee Foods.
The offer is based on the information provided by the customer, where Zuiderzee Foods may rely on the accuracy and completeness thereof.
An agreement is effective client and Zuiderzee Foods both in writing the acceptance of the offer have signed “the order confirmation”

Article 4 cooperation by client
Client will notify all Foods for a Zuiderzee due performance of the agreement useful and necessary data or information and any assistance.
Client is responsible for the accuracy, completeness and reliability of the information provided to Zuiderzee Foods, even if it comes from third parties.
If the implementation of the agreement is delayed because client fails to fulfil his obligation referred to in articles 4.1 or the information provided by the client does not comply with the provisions in article 4.2, the resulting extra costs on behalf of client and is thereby necessary become the Zuiderzee Foods have the power to charge additional work.

Artikel 5 Uitvoering
Zuiderzee Foods neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
Zuiderzee Foods zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Zuiderzee Foods bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Zuiderzee Foods recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Zuiderzee Foods in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Zuiderzee Foods.
Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
Indien naar het oordeel van Zuiderzee Foods wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Zuiderzee Foods bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 8 Prijs en betaling
Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Zuiderzee Foods te wijzen bankrekening.
Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim Zuiderzee Foods is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Zuiderzee Foods dan geeft cliënt dit binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 30 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Zuiderzee Foods schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Zuiderzee Foods ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Zuiderzee Foods. In dat geval is Zuiderzee Foods verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Zuiderzee Foods zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Zuiderzee Foods kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Zuiderzee Foods bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Zuiderzee Foods gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Zuiderzee Foods beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. End if
De totale aansprakelijk van Zuiderzee Foods wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
De aansprakelijkheid Zuiderzee Foods wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt
Zuiderzee Foods onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en
Zuiderzee Foods ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
Zuiderzee Foods is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Zuiderzee Foods, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Zuiderzee Foods enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Zuiderzee Foods niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering
Zuiderzee Foods behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Zuiderzee Foods kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Zuiderzee Foods de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging
Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen
Alle geschillen tussen Zuiderzee Foods en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling
Zuiderzee Foods is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuiderzee Foods.